Εκτύπωση

Πολιτική Εταιρίας

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΕΝΤΟΛΕΣ

1) Καμία παραγγελία που υποβάλλεται από τον αγοραστή δεν θα είναι δεσμευτική εκτός αν είναι αποδεκτή εγγράφως από την επιχείρηση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται αποδεκτές υπό τους ακόλουθους όρους και τις διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση και στον αποκλεισμό οποιωνδήποτε άλλων όρων

2) Αποδοχή της παραγγελίας από τον αγοραστή προς την εταιρεία θα γίνεται μόνο και αν ο αγοραστής έχει υπογράψει την παραγγελία-προσφορά.

2α) Μετά την αποδοχή της παραγγελίας από την εταιρεία καμία αλλαγή δεν θα είναι αποδεκτή εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως από την επιχείρηση. Ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος προς την επιχείρηση για την εξασφάλιση της ακρίβειας των όρων/προδιαγραφών οποιασδήποτε διαταγής, παραγγελίας και για τη μεταφορά στην επιχείρηση των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τα αγαθά μέσα σε έναν εύλογο χρόνο ώστε να επιτραπεί στην επιχείρηση να εκτελέσει τη σύμβαση στη συμφωνία.

2β)Καμία διαταγή που έχει γίνει αποδεκτή από την επιχείρηση δεν μπορεί να ακυρωθεί από τον αγοραστή (εκτός από έγγραφη συμφωνία της επιχείρησης) και με όρους ότι ο αγοραστής θα αποζημιώσει την επιχείρηση πλήρως ενάντια σε όλες τις δαπάνες και τις δαπάνες ζημιών, δαπανών απώλειας (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κέρδους) (συμπεριλαμβανομένου του κόστους όλης της εργασίας και των χρησιμοποιούμενων υλικών) που υφίστανται η επιχείρηση ως αποτέλεσμα της ακύρωσης.

3. Οι υπάλληλοι ή οι πράκτορες της επιχείρησης δεν εξουσιοδοτούνται για να υποβάλουν οποιεσδήποτε προφορικές παρατηρήσεις σχετικά με τα αγαθά εκτός αν επιβεβαιώνονται από την επιχείρηση εγγράφως. Ο αγοραστής επομένως αναγνωρίζει ότι δεν στηρίζεται και παραμερίζει οποιαδήποτε αξίωση για την παραβίαση οποιωνδήποτε αντιπροσωπεύσεων που δεν επιβεβαιώνονται έτσι.

4. Όλα τα αγαθά θα κατασκευάζονται στα πρότυπα-προδιαγραφές της εταιρείας Αντίγραφο των προδιαγραφών θα παρασχεθεί στον αγοραστή κατόπιν αιτήσεως.

5. Η τιμή των αγαθών θα είναι η αναφερομένη τιμή της επιχείρησης στην προσφορά της προς τον αγοραστή ή όταν καμία τιμή δεν έχει αναφερθεί αυτή που ισχύει είναι η τιμή που αναφέρεται στο δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της επιχείρησης στην ημερομηνία της αποδοχής της διαταγής. Όλες οι προσφορές που αναφέρονται ισχύουν για 30 ημέρες μόνο. Όλα τα προϊόντα πωλούνται με Φ.Π.Α στην ημερομηνία της παράδοσης.

ΜΕΤΑΦΟΡA

α) Οι ημερομηνίες παράδοσης δίνονται καλόπιστα και ως κατά προσέγγιση και καμία ευθύνη δεν θα γίνει αποδεκτή σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης. Ο χρόνος για την παράδοση δεν θα είναι ουσιαστικός.

β) Η παράδοση θα γίνει κανονικά με τη μεταφορά από την επιχείρηση στην αποθήκη εμπορευμάτων του αγοραστή μόνο. Στην περίπτωση παράδοσης, σε διαφορετική περιοχή η όπου ο αγοραστής δεν μπορεί να ξεφορτώσει το προϊόν η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει για τα πρόσθετα κόστη παράδοσης.(γερανούς)

γ) Ο πελάτης αγοραστής θα πρέπει να ελέγχει το προϊόν κατά την στιγμή της εκφόρτωσης, Από την εκφόρτωση των αγαθών και έπειτα είναι ευθύνη του αγοραστή και καμία αξίωση γιαέλλειψηη ζημιά δεν θα γίνει αποδεκτή εκτός αν δηλώνεται στον οδηγό κατά την διάρκεια της παράδοσης. Η εταιρεία φέρει ευθύνη μόνο στην περίπτωση αποτυχίας του προϊόντος στις προδιαγραφές/λειτουργίες, τότε ο αγοραστής έχει 7 ημερολογιακές ημέρες να τις εντοπίσει και να ενημερώσει την εταιρεία.

δ) Όπου τα αγαθά συλλέγονται από τον αγοραστή καμία αξίωση για τη ζημιά δεν θα γίνει αποδεκτή εκτός αν δηλώνεται στην επιχείρηση κατά την διάρκεια της συλλογής. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να κάνει μια πρόσθετη δαπάνη όπου ο αγοραστής ζητά την παράδοση μερών και αυτό δεν καλύπτεται στην αρχική αναφορά.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πολιτική της εταιρείας είναι 30% προκαταβολή επί του συνολικού ποσού με μετρητά στον λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα που θα υποδειχθεί, ή με επιταγή ημέρας .Το υπόλοιπο 70% θα πληρώνεται κατά την μεταφορά με επιταγή διάρκειας 3 μηνών από την ημέρα παράδοσης των προϊόντων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθει την εκφόρτωση των προϊόντων εάν και εφόσον ο αγοραστής δεν εμφανίσει-παραδώσει στον οδηγό την επιταγή του 70% της αξίας των προϊόντων. Καμία εντολή -παραγγελία δεν θα εκτελείται έως να πιστωθεί ο λογαριασμός της εταιρείας από τον αγοραστή. Στην περίπτωση που η ίδια η εταιρεία αναλαμβάνει να οργανώσει την τοποθέτηση των προϊόντων τότε ο τρόπος πληρωμής αλλάζει ως εξής: Προκαταβολή 40%, η δεύτερη πληρωμή γίνεται κατά την πρώτη ημέρα της τοποθέτησης και είναι το 55% του συνολικού κόστους, και το τελευταίο 5% θα δίνετε σε 7 ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της εργασίας, και εφόσον ο αγοραστής είναι ικανοποιημένος. Στο διάστημα αυτό ο αγοραστής θα πρέπει να ετοιμάσει μια λίστα με τυχόν ατέλειες ώστε η εταιρεία να τις διορθώσει σε εύλογο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής θα πληρώσει το τελικό ποσό στον αντιπρόσωπο της εταιρείας την τελευταία μέρα της επισκευής/διόρθωσης. Ο αγοραστής μπορεί να κάνει μόνο μια λίστα ,και αν υπάρξουν προβλήματα μελλοντικά η εταιρεία θα εφαρμόσει τους όρους της εγγύησης (βλέπε παρακάτω)

α) Εάν οποιοδήποτε τιμολόγιο δεν πληρωθεί κατά την οφειλόμενη ημερομηνία όλα τα άλλα τιμολόγια που έχουν δοθεί από την επιχείρηση στον αγοραστή θα γίνουν κατά συνέπεια αμέσως οφειλόμενα και πληρωτέα πλήρως. Οι πιστωτικές καταστάσεις θα αποσυρθούν χωρίς ειδοποίηση και η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να πάψει την περαιτέρω κατασκευή και να κρατήσει τα αγαθά που κατασκευάζονται έως ότου γίνει η πληρωμή στο σύνολο όλων των τιμολογίων.

β) Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον τόκο σε οποιαδήποτε υπερήμερα ποσά στο ποσοστό της Τράπεζας της Ελλάδας από το μήνα που η πληρωμή γίνεται οφειλόμενη έως ότου πραγματοποιηθεί η πληρωμή της οφειλής.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΥΡΙΟΤΗΤA

α) Η ιδιοκτησία στα αγαθά θα περάσει στον αγοραστή μόνο όταν παραληφθεί η πληρωμή στο σύνολο για όλα τα αγαθά που παραδίδονται από την επιχείρηση στον αγοραστή σύμφωνα με τη σχετική διαταγή.

β) Έως ότου περάσει η ιδιοκτησία των προϊόντων στον αγοραστή η επιχείρηση έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσει από τον αγοραστή να παραδώσει τα προϊόντα στην επιχείρηση και εάν ο αγοραστής αρνηθεί να το κάνει, τότε η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εισέλθει σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις του αγοραστή ή οποιουδήποτε τρίτου όπου τα αγαθά αποθηκεύονται και να ανακτήσει τα αγαθά. ενώ το όποιο παραπάνω κόστος θα επιβαρύνει τον αγοραστή. Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής πληρωμής από τον αγοραστή ,η εταιρεία έχει δικαίωμα να προβεί σε όλα τα απαραίτητα ένδικα μέσα ώστε να ανακτήσει την αξία των προϊόντων της,. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα έξοδα θα βαρύνουν τον αγοραστή.

 

Εξωτερικές πόρτες Vepran

vepran1

Εξωτερικές πόρτες Vepran 2

home news2

Εσωτερικές πόρτες Vepran

home news3